Impactos socioculturales del turismo residencial en España.Análisis comparativo del fenómeno en las diferentes comunidades autónomas a partir del caso mallorquín

  1. MIRALLES PLANTALAMOR, JOAN
Supervised by:
  1. Tomás Manuel Mazón Martínez Director
  2. Climent Picornell Bauzà Co-director

Defence university: Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante

Fecha de defensa: 13 December 2004

Committee:
  1. María Teresa Algado Ferrer Chair
  2. Antonio Aledo Tur Secretary
  3. José Andrés Domínguez Gómez Committee member
  4. Modesto García Jiménez Committee member
  5. Manuel Luna Samperio Committee member

Type: Thesis

Teseo: 123466 DIALNET lock_openRUA editor

Abstract

El turisme residencial s'ha convertit en la dècada dels anys noranta i als inicis del segle XXI en una de les principals fonts de riquesa de les diferents comunitats litorals espanyoles. Es tracta, però, d'un fenomen, que tot i anar lligat al desenvolupament turístic, rarament ha estat estudiat com a tal. Entre els factors que expliquen això, cal destacar la dificultat de conceptualitzar turista resident i turisme residencial al tractar-se d'un fenomen que pot ser considerat com a una modalitat turística per a uns o com a moviment migratori contemporani per a d'altres. L'establiment de segones residències per a ús vacacional , respon tanmateix a una realitat fefaent. La major part dels municipis del litoral mediterrani espanyol, veu en aquest model , un nou motor de desenvolupament econòmic. Sovint però, no es tenen en compte les limitacions econòmiques que es poden derivar a mitjà o llarg termini i menys encara aquelles de caràcter sociocultural.Aquesta tesi doctoral analitza el fenomen turisticoresidencial des d'una perspectiva sociològica fent especial èmfasi en els impactes socials i culturals que del seu desenvolupament es deriven.. A partir de l'estudi del cas mallorquí, es comparen les repercussions produïdes en l'esmentat territori amb d'altres comunitats. L'existència en aquesta illa d'importants contingents de turistes o estrangers residents europeus, determina en gran mesura la preferència de la tesi respecte d'aquells moviments migratoris de caràcter estranger. L'elecció d'aquest col·lectiu per a la seva anàlisi no és aleatòria. La nova realitat multicultural de grans territoris de l'estat es produeix en gran mesura pel desenvolupament d'aquest model econòmic així com pel nou procés d'europeïtzació. Per això, el treball inclou una enquesta quantitativa en què es recullen les opinions i percepcions dels turistes i estrangers residents europeus al Pla de Mallorca.